• Active Health Center Leidschenveen & Ypenburg Home

Pestprotocol Active Health Center Ypenburg

In dit document heeft Active Health Center Ypenburg vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren pesten binnen de club trachten te voorkomen. Daarna behandelen wij hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt of dreigt te gebeuren. Tot slot treft u de uitwerking aan welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt.

 

1.Gewenste omgang bevorderen

Het is erg belangrijk dat judoka’s zich veilig voelen in hun sportomgeving. Hier hoort bij dat zij zich niet gepest mogen voelen. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken hebben we gedragsregels opgesteld. Deze zijn hieronder te vinden. 

In onze vereniging is het volgende niet toegestaan:

1. Het beoordelen op uiterlijk, afkomst, geslacht of andere persoonskenmerken of het maken van kwetsende opmerkingen daarover

2. Ongewenst aan de spullen van een ander komen.

3. Een ander bewust hardhandig behandelen en/of fysiek pijn doen bij het oefenen.

4. Elkaar met een bijnaam aanspreken die door de bedoelde persoon niet als positief ervaren wordt.

5. Vloeken of schelden.

6. Roddelen

 

Daarnaast verwachten wij van onze leden de volgende dingen uitdrukkelijk wel:

 

1. Probeer ruzie altijd samen op te lossen.

2. Wanneer dit niet lukt: zoek contact met een trainer, vertrouwenscontactpersoon en/of bestuurslid.

3. Luister aandachtig naar elkaar. Help elkaar waar nodig.

4. Zorg dat nieuwkomers in de groep goed worden ontvangen en opgevangen.

5. Bovenstaande gedragsregels hangen op de sportschool en zijn terug te vinden op de website.  

 

Verder besteden de trainers hier regelmatig aandacht aan. Wij zien toe op de naleving ervan tijdens de judolessen. Bovendien wordt aan ouders/verzorgers ook gevraagd om ongewenst gedrag te melden wanneer zij dit tegenkomen of vermoeden. 

 

2.Situaties van pestgedrag oplossen

Als er een vermoeden bestaat dat er binnen de club wordt gepest dan doorlopen we de volgende stappen:

1. Er wordt vastgesteld of de gepeste heeft geprobeerd het samen met de pester op te lossen.

2. Als de gepeste er niet uitkomt grijpt de judoleraar in. Hij/zij brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderend gesprek en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken.  

3. zijn. Eventueel wordt een gesprek gevoerd met de hele groep. Hierin kan aan de orde komen wat de oorzaken en de gevolgen zijn voor  slachtoffers, daders, meelopers en zwijgende Er wordt contact gezocht met de ouders van de partijen nadat de kinderen hierover ingelicht middengroep. Besproken kan worden of ze zich realiseren welk verdriet zij veroorzaken met hun gedrag en/of houding. Vervolgens kan aan de groep suggesties gevraagd worden hoe de situatie verbeterd kan worden voor de gepeste judoka.

4. Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de leraar duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek met de pester. De fase van bestraffen/sancties treedt nu in werking (zie paragraaf 3). Ook wordt de naam van de ruziemaker/pester vastgelegd in een verslag. Bij iedere melding omschrijft de leraar ‘de toedracht’.  De leraar en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een voor iedereen bevredigende oplossing. Als het gaat om jonge kinderen worden de ouders hier actief bij betrokken.

 

3. Sancties

Mochten pogingen tot verbetering van de situatie door judoka’s, trainer en ouders niet tot een oplossing leiden dan kan de club overgaan tot het opleggen van sancties. Een besluit hiertoe volgt altijd uit samenspraak tussen trainer en bestuur. 

De mogelijke sancties lopen op van licht naar steeds zwaarder en kunnen in die volgorde worden gegeven als een situatie zich over langere tijd niet verbetert. Hieronder zijn de sancties per categorie opgesomd. 

Eerste sancties

1. Één training niet aanwezig zijn.

2. Voor een bepaald aantal trainingen: blijven tot de andere judoka’s naar huis vertrokken zijn.

3. Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn/haar rol in het pestprobleem door gesprek: bewustwording voor wat hij/zij met het  gepeste kind uithaalt.

4. Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken komen aan het einde van iedere week (voor een periode) in een kort gesprek aan de orde.

Vervolgsancties

1. De ouders nadrukkelijker bij de oplossing betrekken. De judovereniging heeft een  dossier bijgehouden van de acties die hebben plaatsgevonden. Dit dossier is uitgangspunt voor het gesprek. In overleg de pester in een andere groep  plaatsen.

2. Bij aanhoudend pestgedrag de pester voor een bepaalde periode schorsen. 

Laatste sanctie     

1. In extreme gevallen kan de pester geroyeerd worden van de club. 

Nieuws

  • Nieuwe fitnessapparatuur bij Active Health Center

    Leuke verrassing, dinsdag krijgen wij nieuwe fitnessapparatuur van Nautilus Strenght geleverd!

    Lees meer
  • Yes, zaterdag 5 juni terug naar (bijna) normaal bij AHC!

    Met de nieuwe versoepelingen die zaterdag 5 juni ingaan is het bij jouw club bijna weer zoals het voor corona was.

    Lees meer
Meer nieuws